คลังเก็บผู้เขียน: wat_itvrk

Buying Professional Electric Guitar Player

 Beneath you will discover the Freeguitarvideos.com collection of acoustic guitar classes. These lessons include much more, soloing, fingerpicking, different tunings, and flow. The free online-video lessons are around 5-10 minutes in total and will expose you to an acoustic guitar technique, hypothesis, or notion. If you treasured this article and you simply would like to obtain more info with regards to buying first guitar please visit the internet site. Our quality session data characteristic extended and much more in-level coaching.
Today let’s have a look at ranking with your acoustic guitar. I prefer this method because easily am playing before individuals, chances are that I'll be ranking. Training including we enjoy aids myself to become more constant. So that you can remain together with your guitar you'll need a guitar secure. Most band may expense anywhere between $FIVE-$35. To be able to applied a strap-on your acoustic guitar you'll must have a guitar using straps links, or you could utilize a tie that you can tie for the headstock of one's guitar. This may create playing and your training more consistent.
 
Shaun may train guitar and songwriting in most styles and it is a good acoustic and electric guitarist. The understanding of notes is substantial and his acoustic fingerpicking skills are powerful. Jeff houses most classes round the specific aims and playing amount of his learners. As his riches of knowledge, selection of persistence and education are outstanding, Shaunis individuals tend to analyze having them for quite a while. And Tim prides himself on customizing every studentis lessons according to their particular tastes, objectives and level of skill. "It's an extremely customized type of education, as a dessert-divider is never taken by me
 
Nonetheless, things have not however got thus sophisticated the identical might be explained of acoustic guitar. Some individuals get tried bodily modelling the acoustic guitar, but using solely limited success – these looks are practical to have when playing live, but aren't really good sufficient to resist analysis inside the business. Though this method rarely produces undoubtedly organic outcomes sometimes, in reality, superior outcomes might oftimes be accomplished using a superior MIDI audio module plus some clever development. And employing tried words is not great possibly, considering that the chords of acoustic elements typically need to transform together with the monitor.
 
 
 
 
 
 

How To Play Essential Chords On The Guitar

This is an exciting lesson because you are going to be learning seven essential guitar chords that will enable you to play a ton of different songs. These chords are found in all styles of music, so no matter what you are in to you will be able to use these chords. We will be learning five major chords and two minor chords. All of these chords are open chords. That just means that they are all in the first position and all have at least one open string ringing out when you play them. These guitar chords are the foundation of a lot of the chords that you will be learning in the future. Make sure that you take the time to learn them properly. If the video moves a bit fast for you, just stop it and practice until you feel comfortable moving on to the next chord.
 
When you start learning these chords there are few things to keep in mind to make the chords sound as clear as possible. Make sure that you are curving your fingers over so that you are playing with the very tips of your fingers. If you aren’t curving your fingers properly, they can kind of lay over some of the other strings and mute them. The next thing to remember is to practice often and be patient with your self. Playing these chords requires strength in some hand muscles that you are probably not used to using. Don’t get frustrated if you don’t get great sounding chords right away. Just practice every day that you can and try to build up your hand strength. The last thing that you should remember is to try and keep your thumb behind the neck. This can be difficult at first but it will help you and the sound of your chords in the long run.
 
Watch this guitar lesson on the strings of the guitar, fretboard numbers, and the finger numbers if you are not comfortable with them them.
 
The first five chords that we will be learning are all major chords. Let’s learn the C major chord step by step and I will let you learn the others on your own. Start off by putting your 1st finger on the 1st fret of the 2nd string. Make sure that your finger is curved over enough so that it is not muting the 1st string. Put your 2nd finger on the 3rd fret of the 4th string. Again, make sure that your 2nd finger curved enough so that it is not muting the open 3rd string. Finish off the chord by placing your 3rd finger on the 3rd fret of the 5th string. Try not to mute the 4th string with your third finger. Now strum all of the strings except for the low E string. Great, that is your C major chord. Now take some time to look at the chord diagrams and learn the other four open major chords. Make sure to take your time, make the chords as clear sounding as possible, and pay attention to which finger number you should be using. Remember, if you see an X above a string on a chord diagram, that means that you should not be playing that string at all.
 
The two minor chords that we are going to be learning are E minor and A minor. If you already learned the E and A major chords, the E and A minor chords will be very easy for you. You only have to change one note in the major chords to make them in to minor chords. Let’s start by playing an E major chord. Once you have that chord in place, just take your 1st finger off of the 3rd string and play that string open. That is an E minor chord.
 
Put your A major chord on. Only one note changes in the chord, but we have to change the fingering of the chord in order to play it properly. Keep the shape of the A major chord in your head while you are learning the fingering for the A minor chord. Place your 2nd finger on the 2nd fret of the 4th string and your 3rd finger on the 2nd fret of the 3rd string. Finish off the chord by placing your 1st finger on the 1st fret of the 2nd string. Play all of the strings except for the low E string.
 
Now that you know all of these essential chords, you can put them together to start playing real music. If you want to experiment in the key of G, try using G, C, and D major. You can also throw in the A and E minor if you want to. Try playing in the key of A major too. The major chords in the key of A are A, D, and E. Mix these chords up to make your own music. You might want to look for some TABS to see if you can find these chords in some songs that you would like to learn for yourself.
 
Once you have completed this lesson you may want to move on to some basic strumming patterns!
Essential Guitar Chords
 
Essential Guitar Chords

Learning To Play Easy Guitar Chords

Learning To Play Easy Guitar Chords

Welcome to your learning to play guitar chords lessons. Here we will start you off with simple chords. As you progress, we will move along to more complicated chords.

There are tons of guitar chords. Some can be very complicated and others are fairly easy. Some will make you stretch your fingers and for others, you will need only one finger. Some chords will take a long time to master. Some chords will take you just a few moments. Remember, don't rush to try and learn them all at once. There are too many for that.

Remember to take your time. There is no rush. I am not going anywhere. I will be right here to guide you every step of the way.

Overall, learning to play guitar chords can be easy.

I will start you off with four chords that can easily be used to play many songs. These are the chords I started with ten years ago when I first started playing guitar.

When you first start playing, your fingers may feel painful on the strings. As you practice, your fingers will get more and more used to it and will toughen up. You will also get ugly little things called calluses. Your fingers may not want to bend or stretch the ways that they will need to in order to play certain chords.

Now, get ready to embark on your learning journey into the world of guitar chords. And remember, practice and determination are the keys to successfully mastering the guitar.

G Chords

We will begin with the G chord. There are two ways to play this chord. The easy way for people who cannot yet get their fingers to stretch all the way, including children, is the simple G.

There is the full G chord which, overall, sounds better. You should strive to practice the full G, even if you can only play the simple G now.

The full G is played by moving your pinkie to the high E string, third fret, and moving your ring finger to the B string, third fret. Move your index finger to the A string, second fret, and your middle finger to the low E, third fret. See photo below.

G Chord

Me making a G Chord on the guitar
Me making a G Chord on the guitar

Simple G Chord

Now for the simple G chord. In order to play it, move your pinkie finger to the high E, third fret. Move your ring finger to the B string, third fret. These are the only fingers you will use for the simple G. See the photo below.

Simple G Chord

Me making a Simple G Chord
Me making a Simple G Chord

D Chord

Now, let's learn the D chord.

Move your middle finger to the high E, second fret. Move your index finger to the G string, second fret. Move your ring finger to the B string, third fret. See photo below.

D Chord

Me demonstrating the D Chord on guitar.
Me demonstrating the D Chord on guitar.

Practice G And D Chords

Now strum.

Now practice changing between the G and D chords for guitar. At first, you will be slow and you may have problems with your fingers touching other strings. This makes them muffled. When this occurs, try and position your fingers so they are not touching other strings. This may take you a while to get used to.

Remember, practice and determination are the keys to playing these chords well.

C Chord

In this lesson, I will teach you how to play the C chord for guitar.

There are three ways to play this chord. The easy way for people who cannot yet get their fingers to stretch all the way, including children, is the simple C.

For the simple C chord, put your index finger on the B string, first fret. That is it.

The next way to play the C chord is by putting your pinkie on the high E string, third fret. Put your ring finger on the B string, third fret. Put your middle finger on the A string, third fret. Put your index finger on the D string, second fret.

Another way to play the C chord is to put your ring finger on the A string, third fret. Put your pointer finger on the B string, first fret. Put your middle finger on the D string, second fret.

3 Ways To Make A C Chord

Simple C Chord
Simple C Chord
Second C Chord
Second C Chord
Full C Chord
Full C Chord

E Minor Chord

To make the E minor chord, place your index finger on the A string, second fret. Place your middle finger on the D string, second fret. The photo for this is below.

Practice going back and forth between the different C and E minor chords.

Practice and determination are the keys to playing these chords well.

E Minor Chord

E Minor Guitar Chord
E Minor Guitar Chord

F Chord

There is one F chord. To play it, put your index finger on both the B and high E strings together, first fret. Put your ring finger on the A string, third fret. Put your pinkie on the D string, third fret. Put your middle finger on the G string, second fret.

F Chord

F Chord On Guitar
F Chord On Guitar

A Minor Chord

To make the A minor chord, put your ring finger on the G string, second fret. Put the index finger on the B string, first fret. Put your middle finger on the D string, second fret. This photo is below.

Practice going back and forth between the different F and A minor chords.

Practice and determination are the keys to playing these chords well.

A Minor Chord

A Minor Chord For Guitar
A Minor Chord For Guitar

A Chord

We will start this lesson by learning to play the A chord.

First, place your ring finger on the B string, second fret. Next, put your index finger on the D string, second fret. Finally, put your middle finger on the G string, second fret.

Play this chord over and over until you are comfortable with it. Take your hand off the chord and then put them back on. Do this several times until you can do it without looking at the guitar.

Now add some of the other chords you have learned. Once you can do this without looking then proceed to the next chord.

It would also be advantageous for you to record what you are doing so you can watch and listen to make sure you are doing it correctly.

Try using the web cam from your computer if you have one.

A Chord

A Chord On Guitar
A Chord On Guitar

E Chord

Now let's move on and learn the E chord.

First, place your index finger on G string, first fret. Next, place your ring finger on the D string, second fret. Last, place your middle finger on the A string, second fret. This photo is below.

Now play the chord. Play it several times and then remove your hand. Play the chord again. Do this over and over until you can do it without looking at the guitar. Record as necessary.

Try switching back and forth between the A and E chords for guitar until you are comfortable making them and changing from one to another. This can take a while before you change from one chord to another smoothly.

Once you have mastered switching back and forth, try adding some of the other chords you have already learned. Soon you will be able to play songs, easily switching from chord to chord.

E Chord

E Chord
E Chord

A7 Chord

The A7 guitar chord is fairly easy. First, place your index finger on the D string, second fret. Put your middle finger on the B string, second fret. That is all there is to the A7 chord. See the photo below.

A7 Guitar Chord

A7 Guitar Chord
A7 Guitar Chord

A Minor 7 Guitar Chord

The A minor 7 is a little more difficult to master but you will get there after a ton of practice.

Place your index finger on the B string, first fret. Place your pinkie on the high E on the third fret. Put your ring finger on the G string, third fret. Put your middle finger on the D string, second fret. See the photo below.

You will need to practice this one over and over, but it will be worth it once you can master it.

A7 Minor Guitar Chord

A7 Minor Guitar Chord
A7 Minor Guitar Chord

G7 Chord

In this lesson, I will teach you how to play the G7 and E minor 7 chords. Both of these are a tad bit difficult, but you can successfully make both of them with a bit of practice and determination!

We will start with the G7 chord. Take your index or pointer finger and put it on the high E string, first fret. Next, put your ring finger on the low E, third fret. Then, take your middle finger and put it on the A string, second fret. That is all there is to the G7 chord.

See the photo below.

G7 Chord

G7 Chord
G7 Chord

E Minor 7

Now for the E minor 7 or Em7 chord. Take your index finger and put it on the A string, second fret. Place your pinky finger on the B string, third fret. Next, put your middle finger on the D string, second fret. That is it for the E minor 7 chord.

Please see the photo below.

Practice changing between the G7 and the Eminor 7 chords for guitar. At first, you will be slow and you may have problems with your fingers touching other strings. This makes them muffled. When this occurs, try and position your fingers so they are not touching other strings. This may take you a while to get used to.

As I always say at the end of these lessons, practice and determination are the keys to playing these chords well.

E Minor 7

E Minor 7
E Minor 7

G4 Chord

In this lesson, I will teach you how to play the G4 and DF guitar chords.

We will begin with the G4 chord.

Place your index finger on the B string, first fret. Put your pinky on the high E string, third fret. That is it. See the photo below for finger placement help.

G4 Chord

G4 Chord
G4 Chord

DF Chord

Next let's work on the DF or D/F chord.

Place your index finger on the low E string, second fret. Put your pinky finger on the high E string, third fret. Put your ring finger on the B string, third fret. That is it for this chord. Please see the photo below for proper finger placement. The photo is below.

Now practice changing between the G4 and D/F chords for guitar. At first, you will be slow and you may have problems with your fingers touching other strings. This makes them muffled. When this occurs, try and position your fingers so they are not touching other strings. This may take you a while to get used to.

 

DF Chord

DF Chord
DF Chord

Guitar Suspensions

Now I will teach you about guitar suspensions or chord suspensions.

These are suspensions of chords. Suspending a chord gives the chord a different sound. Sometimes, you just want a different sound on some parts of a song. For example, you can suspend the A chord.

To suspend any chord, take your pinky finger, which is what you will use usually, and put it on the lowest string used in the chord you are playing but one fret up. Up is going towards the head of the guitar (where the big circle hole is).

Suspending a chord gives the chord a different sound. Experiment with the different chords you have learned so far. This can be a lot of fun for you to do.

 
 
 
 
 
 

เรื่องย่อละครไฟโชนแสง

เรื่องย่อละคร ไฟโชนแสง

เข้ามาในกระทรวงเพื่อขอพบท่านอธิบดี ที่นี่เองวันทกานต์ได้เจอ ชาติชาย (วรินทร ปัญหกาญจน์) ลูกชายเจ้าของบริษัท ชาติคอนสตรัคชั่น บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และด้วยแววตาดุร้ายทำให้ ชาติชายเกิดสนใจในตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา ผิดกับ ณัฐพร (ชล วจนานนท์) แฟนสาวของเขา แสดงทีท่ารังเกียจวันทกานต์อย่างออกนอกหน้า เพราะวันทกานต์ คือต้นเหตุที่ทำให้ นายณัฐ (ตฤณ เศรษฐโชค) พ่อของเธอ อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องออกจากงานในข้อหาพัวพันกับคดีทุจริต

ในอดีตพ่อของวันทกานต์ กับ นายณัฐ และผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จัก เคยร่วมกันทำธุรกิจด้วยกัน ความที่ครอบครัว สนิทสนมกันทำให้ เทียนวรรณ (อารยา เอ ฮาร์เก็ต) พี่สาวฝาแฝดของวันทกานต์รักใคร่ชอบพอกับ ณฐิน (ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ) ลูกชายของนายณัฐ พี่ชายของณัฐพรไปโดยปริยาย ต่อมาเกิดความขัดแย้งในเรื่องธุรกิจ พ่อของวันทกานต์ถูกลอบยิงจึงทำให้ เทียนวรรณ กับ ณฐิน ต้องเลิกรากันไป ส่วนวันทกานต์พยายามตามสืบความจริงจนรู้ว่าผู้มีอิทธิพลลึกลับคือ อนันต์ (ดิลก ทองวัฒนา) แห่งบริษัทอนันตกิจ นั้นเอง

เขมรัฐ (เจสัน ยัง) ทนายแฟนหนุ่มของวันทกานต์กังวลใจอยู่ลึกๆ เขาไม่ชอบให้วันทกานต์ทำอาชีพนี้ วันทกานต์ได้รับการติดต่อจากนายอนันต์ให้มาช่วยงานที่บริษัทอนันตกิจ ที่นั่นวันทกานต์ได้เจอกับณฐิน อดีตคนรักเก่าของเทียนวรรณที่แต่งงานกับ ตรีประดับ (เมย์ เฟื่องอารมณ์) ลูกสาวนายอนันต์ เพราะต้องกอบกู้ฐานะของครอบครัว ขณะเดียวกันบริษัทชาติคอนสตรัคชั่นก็ทาบทามติดต่อมาเหมือนกัน วันหนึ่งวันทกานต์มาที่บริษัทของชาติชาย ทันทีที่วันทกานต์เจอชาติชายก็มีอันต้องทะเลาะกันเนื่องจากก่อนหน้า ทั้ง 2 คนขับรถชน แต่เมื่อชาติชายเห็น คุณวดีลดา แม่ของเขา และ ศิริวดี พี่สาว ก็รีบเผ่นออกไป เพราะชาติชายหลอกวันทกานต์ว่าเป็นเพียงเซลล์แมนกระจอกๆเท่านั้น

ด้าน วันทกานต์ ยังไม่ตกลงใจที่ทำกับบริษัทไหนเธอบอกเพียง แต่รอเวลาและข้อเสนอที่ดีกว่า ชาติชาย ตัดสินใจที่จะกล่อมให้วันทกานต์ยอมมาทำงานที่บริษัทชาติคอนสตรัคชั่นให้ได้

หมอปฐพี(อภิวัฒน์ บุณยสุขเมธี) โทรหา เทียนวรรณ บอกว่า “ก้อย” เด็กที่เทียนวรรณอุปการะอยู่ป่วย วันทกานต์สงสัยว่า ก้อย คงเป็นมากกว่าเด็กในอุปการะแน่ๆ ด้าน ณฐิน สงสัยว่า ก้อยจะเป็นลูกของตน จึงพยายามแค้นความจริงสุดท้าย เทียนวรรณจำใจต้องบอกความจริงว่าก้อยคือลูกของเขา และกำลังป่วยเป็นโรคทารัวซีเมีย ทำให้ณฐินรู้สึกผิดกับเทียนวรรณ และอยากรับผิดชอบ ตรีประดับให้นักสืบ สืบจนรู้ว่าณฐินมาหาเทียนวรรณที่บ้าน จึงบุกมาที่บ้านและระรานเทียนวรรณ จนเทียนวรรณล้มแน่นิ่ง และแล้ววันทกานต์ก็รู้ความจริงว่าเทียนวรรณเป็นโรคหัวใจและ ก้อยคือหลานในไส้แท้ๆของเธอ วันทกานต์จึงฝากฝังเทียนวรรณกับหมอปฐพีแต่เขาอ้ำอึ้ง แม้ว่าเขาจะรักเทียนวรรณ แต่เขาก็รู้ว่าลึกๆแล้วเทียนวรรณยังรักณฐินไม่มีเปลี่ยน

วันหนึ่งวันทกานต์มาเจรจางานกับ นายพลสรวุฒิ (สมภพ เบญจาธิกุล) หลังการเจรจาวันทกานต์เห็นท่าไม่ค่อยดีจึงหนีเอาตัวรอด โชคดีที่ชาติชายมาเจอเข้าพอดีเลยช่วยไว้ทัน วันทกานต์คลับคล้ายคลับคลาว่าชาติชายคือหลานชายของ อาม่า (สินีนาฎ โพธิเวส) หญิงชราเพื่อนบ้านแต่ชาติชายปฎิเสธ หลังออกมาจากบ้านวันทกานต์ ชาติชายรีบแว่บเข้าไปหาอาม่าที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก ชาติชายเล่าให้อาม่าฟังว่าวันทกานต์จำเขาไม่ได้เพราะวันทกานต์ย้ายไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่ยังเล็ก ตั้งแต่นั้นชาติชายก็กลายเป็นแขกประจำของบ้านวันทกานต์ไปโดยปริยายจน เขมรัฐ อดหึงไม่ได้

วันหนึ่งขณะที่ชาติชายกำลังคุยกับอาม่า เทียนวรรณเข้ามาขอพบอาม่าและขอกู้เงินโดยเอาบ้านจำนอง เทียนวรรณขอให้ชาติชายปิดเป็นความลับ ทนายวิสุทธิ์ ทนายประจำบริษัทชาติคอนสตรัคชั่นเกษียณอายุเลยแนะนำทนายมือดีอย่างเขมรัฐให้มาทำงานแทนเขา คุณวดีลดาพอใจเขมรัฐ ส่วนศิริวดีไม่พอใจเพราะเคยเป็นแฟนเก่าของเธอ

ศิริวดีหาทางกลั่นแกล้งเขมรัฐอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่มีปากเสียงกันทำให้เขมรัฐอดใจไม่ไหวปล้ำ ศิริวดี ส่วน ณฐิน ตัดสินใจขอหย่ากับ ตรีประดับ แต่เธอไม่ยอม ส่วน ณฐิน ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วพาเทียนวรรณ กับ ลูกก้อย ไปรักษาตัวที่อเมริกา ทันใดนั้น ตรีประดับที่เมาคลุ้มคลั่งเข้ามาทำร้ายด่าทอณฐินและเทียนวรรณ

ศิริวดี รู้ตัวว่าท้อง จึงแอบหนีไปทำแท้งจนตกเลือดอย่างหนักแต่โชคดีที่หมอช่วยไว้ได้ทัน เขมรัฐมาหาศิริวดีที่รพ.ทำให้รู้ความจริง เขารู้สึกผิดกับศิริวดีมาก ด้านชาติชายสงสารพี่สาวจึงรับปากจะช่วยแยก เขมรัฐกับวันทกานต์ ด้าน เขมรัฐ มาสารภาพว่าเขาทำศิริวดีท้องต้องรับผิดชอบ วันทกานต์เสียใจกินเหล้าเมาจนเกิดอุบัติเหตุ ดีว่าชาติชายมาช่วยไว้ทันและพาไปที่บ้านเล็กริมทะเล ที่บ้านพักชายทะเลสองคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น ชาติชายดูแลเธออย่างดีจนวันทกานต์อดซาบซึ้งใจไม่ได้ ก่อนกลับกรุงเทพชาติชายขอวันทกานต์แต่งงาน วันทกานต์ตกลงเพราะเธอค้นพบแล้วว่าชาติชายคือคนที่รักและห่วงเธอเสมอมา วันทกานต์และชาติชายจดทะเบียนกันที่ต่างจังหวัด ทันทีที่ณัฐพรรู้เธอโกธรแค้นวันทกานต์มาก

จงกล แม่ของณัฐพร ทนไม่ได้จึงโทรหาวันทกานต์ บอกเรื่องชาติชายรับปากศิริวดีให้ช่วยแยกเธอออกจากเขมรัฐ วันทกานต์เสียใจมากโรคปวดหัวของเธอกำเริบ เธอมาหาหมอปฐพีผลการตรวจเธอเป็นเนื้องอกในสมอง เธอรู้ว่าเวลาของเธอเหลือน้อยเต็มที เธอจึงตัดสินใจร่วมงานกับนายอนันต์

วันทกานต์มาหาตรีประดับเพื่อขอให้เซนต์ใบหย่าให้กับณฐิน ตรีประดับตกลงแต่วันทกานต์จะต้องเซนต์ใบหย่ากับชาติชาย เมื่อกลับมาบ้านวันทกานต์ขอหย่ากับชาติชาย เธออ้างว่ารู้ความจริงหมดแล้วที่ชาติชายยอมแต่งงานกับเธอเพราะ ศิริวดีขอให้แยกเขมรัฐ ออกจาก วันทกานต์

วันทกานต์ไปหานายพลสรวุฒิเพื่อให้นายพลช่วยเหลือเซ็นต์ใบผ่านทางการลักลอบขนไม้ เมื่อได้แล้วเธอนำไปให้นายอนันต์ ขณะเดียวกันเธอก็โทรแจ้งตำรวจ หนังสือพิมพ์ลงข่าวใหญ่ว่าวันทกานต์ร่วมมือกับนักธุรกิจใหญ่นายอนันต์ลอบขนไม้เถื่อน ชาติชายวิ่งเต้นจนวันทกานต์ได้รับการประกันตัวออกมา วันทกานต์ล้มป่วย เธอรู้ดีว่าเวลาของเธอเหลือน้อยเต็มทน

ชาติชายพาวันทกานต์ใช่ช่วงเวลาสุดท้ายด้วยดันที่บ้านริมทะเล บนหาดที่สงบเงียบ…ไฟในหัวใจของวันกานต์ได้มอดลงแล้ว เหลือเพียงร่างที่บอบช้ำ ชาติชายร้องไห้ออกมาขณะที่ลมหายใจสุดท้ายของวันทกานต์ค่อยๆรวยรินและหยุดนิ่งไป

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

 

บทประพันธ์ กรุง ญ ฉัตร

กำกับการแสดง สมจริง ศรีสุภาพ

ผลิตโดย บริษัท กู๊ด ฟีลลิ่ง จำกัด

รายชื่อนักแสดง

อารยา เอ ฮาร์เก็ต รับบทเป็น วันทกานต์ / เทียนวรรณ
วรินทร ปัญหกาญจน์ รับบทเป็น ชาติชาย
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ รับบทเป็น ณฐิน
เจสัน ยัง รับบทเป็น เขมรัฐ
อภิวัฒน์ บุณยสุขเมธี รับบทเป็น ปฐพี
เมย์ เฟื่องอารมย์ รับบทเป็น ตรีประดับ

ร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมาย

เรื่องย่อละครเจ้าพ่อจำเป็นกับเจ้าหนูนินจา

เรื่องย่อละครเจ้าพ่อจำเป็นกับเจ้าหนูนินจา

อดีต…ความบอบช้ำที่คิดว่าถูกลบเลือนด้วยกาลเวลา กลับตามมาหลอกหลอนชายที่มีความเป็นลูกผู้ชายอย่าง เผด็จ อีกครั้ง เผด็จ…อดีตหนุ่มนักเลงตัวจริง นักเลงคนยากแต่หัวใจยิ่งใหญ่เกินตัว มือที่เปื้อนเลือดมือที่จับปืน วันนี้กลับมาเป็นมือที่เปื้อนน้ำมันเครื่อง..จับเครื่องมือช่างในอู่ซ่อมรถเล็กๆ ที่เขาภาคภูมิใจเหลือล้น หลังจากบ้านของเผด็จถูกลอบวางเพลิง เขาต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อ แต่ก่อนพ่อจะสิ้นใจเขาสัญญากับผู้เป็นพ่อว่า จะล้างมือจากวงการนักเลงอย่างสิ้นเชิง

เผด็จลบอดีตหอบหิ้ว เดือน ผู้เป็นแม่ เพียงชล น้องสาว และ สิทธิ์ กับ พงศ์ ลูกน้องคนสนิท มาเปิดอู่ที่ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัว จนมีฐานะมั่นคง มีบ้านหลังเล็กๆ อันอบอุ่น จนคิดว่าอดีตที่เป็นเหมือนเงามืดของชีวิตจะไม่มีวันมาสร้างความหม่นหมองให้กับเขาอีกต่อไปแล้ว… จนกระทั้งวันหนึ่งที่เขาได้ช่วยชีวิตเด็กชายชื่อ นินจา ไว้จากอุบัติเหตุ…นินจารู้สึกประทับใจในตัวเผด็จทันที ยกให้เผด็จเป็นฮีโร่ แต่คงไม่ใช่กับ วรดา ผู้เป็นน้าสาวของนินจาแน่ๆ

วรดาเป็นลูกสาวคนสุดท้องของ วีระ อดีตเจ้าพ่อของวงการรถทัวร์ ที่บัดนี้ชราภาพมากแล้ว ต้องให้ลูกเข้ามาช่วยดูแลกิจการ โดยมี นุวัตร ลูกคนโตเป็นหัวเรือใหญ่และมีวรดาคอยช่วยอีกแรง วรดามีหน้าที่เป็นคนคอยดูแล นินจา หลานชายที่จู่ๆ ก็โผล่เข้ามาในชีวิต นินจาบินเดี่ยวมาจากอเมริกา พร้อมจดหมายของ พัชรดา พี่สาวแท้ๆ ของวรดา พัชรดาเนรเทศตัวเองออกจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศ พัชรดาต้องการแต่งงานใหม่กับฝรั่งต่างชาติ ส่วนนินจาลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ต้องการกลับมาเมืองไทยเพื่อตามหา…พ่อ พัชรดาฝากจดหมายสั้นๆ เพียงว่า พ่อของนินจาเคยเป็นอดีตนังเลงใจกล้า เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ชื่อ เผด็จมอเตอร์

ทุกคนในบ้านรู้ดีว่าเผด็จเป็นนักเลงหนุ่ม เคยช่วยชีวิตพัชรดา จนเธอเกิดหลงรักเผด็จหัวปักหัวปำ ถึงขั้นถอนหมั้นกับ อรรถภาค เจ้าพ่อรถทัวร์รุ่นใหม่ อรรถภาคโกรธมากที่ถูกไอ้หนุ่มนักเลงขโมยคนรักไป อรรถภาคตามจองล้างจองพลาญเผด็จไม่ลดละ พร้อมฉวยโอกาสรวบหัวรวบหางพัชรดาเป็นของตน แต่พัชรดาใจแข็งเกิดคาด เธอเดินทางไปต่างประเทศทันที และไม่ติดต่อใครเลยเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งส่งนินจากลับมา…

นินจาเข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่โตของคุณตาวีระ แต่ไม่ค่อยจะมีความสุขนักเพราะต้องต่อกรกับ กานนท์ ลูกชายของ นุวัตร และ อรทัย โดยมีอรทัย คอยถือหางลูกชายคนโปรด เพราะไม่ชอบนินจาที่มาอยู่ร่วมกัน จึงกลั่นแกล้งตลอดเวลา

นินจา แอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาพ่อด้วยตัวเอง จนกระทั่งพบ อู่เผด็จมอเตอร์ นินจาได้พบกับเผด็จอีกครั้ง และได้รู้ว่าเผด็จคือคนที่แม่พูดถึง ความคิดที่ว่าเผด็จเป็นพ่อบวกกับเป็นฮีโร่ในใจอยู่แล้ว ยิ่งทำให้นินจาชื่นชอบในตัวเผด็จมากขึ้น

ครอบครัวของเผด็จ ต่างแปลกใจในการโผล่มาของนินจา เผด็จตั้งตัวไม่ทันไม่นึกว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เขาถูกพวกของอรรถภาคทำร้ายได้รับบาดเจ็บ และพัชรดาได้มาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ จะหวนกลับมาอีกครั้ง

วรดาตามมารับตัวนินจากลับบ้าน วรดากับเผด็จได้พบกันอีกครั้ง แถมการมาครั้งนี้วรดายังได้พา อรรถภาคที่ตามมาด้วย…คู่อริทั้งสองโคจรมาพบกันอีกครั้ง อารมณ์โกรธแค้นของอรรถภาคผุดขึ้นมาอีกครั้ง วีระเรียกเผด็จมาพบเพื่อจะขออุปการะนินจาด้วยเงินก้อนใหญ่ แต่ลูกผู้ชายอย่างเผด็จไม่ยอมขายลูกกิน เลยให้ข้อเสนอกับวีระ ว่าจะให้อยู่บ้านกับเผด็จเว้นวัน โดยมีวรดาเป็นผู้ไปรับไปส่งนินจา

ภารกิจของวรดานี่เองที่ทำให้เธอใกล้ชิดกับเผด็จและได้เรียนรู้กันมากขึ้น นับวันนินจาก็ยิ่งมีปัญหากับกานนท์และอรทัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นินจาอยากไปอยู่กับเผด็จผู้เป็นพ่อ วรดาจึงต้องมาอยู่ที่อู่เผด็จ ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่า…สายใยแห่งรักกำลังก่อเกิดโดยไม่รู้ตัว แต่คนที่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงคืออรรถภาค อรรถภาคทนเห็นความสัมพันธ์ของเผด็จกับวรดาแนบแน่นขึ้นทุกวันไม่ได้ บวกกับความแค้นในอดีต

อรรถภาคได้โอกาสเลยจับตัวกานนท์และนินจาไปเป็นตัวต่อรอง เผด็จสะกดรอยตามอรรถภาคกับ พิชัย ลูกน้องคนสนิท อรรถภาคบังคับให้เผด็จยิงตัวตายเพื่อแลกกับชีวิตเด็กสองคน เผด็จเกือบจะสังเวยชีวิตด้วยน้ำมือตัวเอง ถ้าไม่มีเสียงของพัชรดาดังขึ้นมาห้ามไว้… พัชรดาปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความตกใจของทุกคน พัชรดาบอกความจริงให้กับทุกคนว่านินจาเป็นลูกในไส้ของอรรถภาค อรรถภาครู้สึกเสียใจและสำนึกผิด เรื่องทั้งหมดเหมือนจะจบลงด้วยดี พิชัยหักหลังอรรถภาคจะยิงนินจา แต่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อ อรรถภาคพุ่งตัวเข้าไปกอดลูก เอาร่างบังกระสุน อรรถภาคต้องสังเวยกระสุนด้วยการเป็นอัมพาต พัชรดาเองก็ต้องยอมรับและให้อภัย

เผด็จกับอรรถภาคต่างจับมือเชื่อมมิตรภาพกัน ชีวิตของแต่ละคนล้วนดีขึ้นปราศจากความแค้น ความรักแผ่เข้าไปในหัวใจของเผด็จและวรดา เผด็จขอวรดาแต่งงาน วรดาอยู่ในอ้อมกอดของเผด็จ… ฝากชีวิตไว้กับเขา…อยู่ใต้ผืนฟ้าที่ไม่ได้ฉาบด้วยสีเลือด แต่ฉาบด้วยความรัก..กับ เจ้าพ่อจำเป็น ของเธอ ติดตามชม ละครเจ้าพ่อจำเป็น

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

 

เรื่องย่อละครปราสาทมืด

เรื่องย่อละครปราสาทมืด

หม่อมเจ้าหญิงอุมารังษี ทะเลาะกับหม่อมอร ผู้เป็นมารดา เรื่องที่หม่อมอรจะลดตัวไปแต่งงานกับนายเม้ง คนไทยเชื้อสายจีน ท่านหญิงจึงเอาสร้อยเพชรที่เสด็จพ่อประทานให้ไปจำนำ เพื่อส่งเงินไปให้หม่อมเจ้าชายพงษ์อิศรา พี่ชายที่อังกฤษ และขอร้องไม่ให้พงษ์อิศรารับเงินจากหม่อมอร เพราะเป็นเงินของนายเม้ง พร้อมบอกข่าวที่เธอจะเดินทางไปเป็นครูที่ จ.เชียงใหม่

บนรถไฟ ภะรตที่ดูท่าทางไม่สนใจอุมารังษี ก็เอ่ยชวนอุมารังษีไปทานข้าวที่ห้องอาหารรถไฟ ระหว่างนั้นภะรตรู้ว่าอุมารังษีจะไปเป็นครูที่เชียงใหม่แต่ยังไม่มีจุดหมายแน่นอน จึงเอ่ยชวนเธอไปทำงาน เป็นครูพี่เลี้ยงให้น้องสาวพิการและเป็นใบ้ของเขา อุมารังษีตอบตกลงเมื่อภะรตให้ปืนไว้แก่เธอ และบอกสามารถยิงเขาได้ทุกเมื่อ ถ้าคิดว่าเขาไปปลอดภัยแก่ตัวเธอ โดยเธอบอกเพียงว่าชื่อ อุมา

เมื่อถึงปราสาทกลางป่าลึก อุมารังษีตะลึงกับความโอ่อ่า สวยงาม ขึ้นขั้นนอนไม่หลับ รุ่นเช้าอีกวันเธอจึงตื่นสาย และลงมาที่โต๊ะอาหารช้า ป้าแช่มซึ่งเป็นแม่บ้าน เหน็บแนมอุมารังษีทันที บนโต๊ะอาหารภะรตสั่งให้กัญญาเปลี่ยนห้องนอนกับอุมารังษี กัญญาไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้ หลังจากนั้นอุมารังษีตามภะรตเข้ามาห้องนั่งเล่น จึงได้พบกับคุณแจ๋ว อุมารังษีถูกชะตาทันที

คืนหนึ่งอุมารังษีนอนไม่หลับ เธอได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่ง จึงตัดสินใจออกไปดู ทำให้เธอพบกับภะรตที่ท่าทางเหมือนกำลังออกไปไหน อุมารังษีตัดสินใจสะกดรอยตาม ภะรตรู้ตัวว่าอุมารังษีตามมา เลยหยุดไม่ไปต่อพร้อมดักตัวอุมารังษีไว้ และบอกไม่ได้ยินเสียงอะไร ภะรตไปส่งเธอยังห้องนอนและกำชับห้ามไม่ให้พะวงกับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเธอ อุมารังษีสงสัยมาก แต่ก็กลับเข้าห้องนอนตามที่ภะรตสั่ง

วันต่อมา นายชดหลอกอุมารังษีมาที่กระท่อมกลางป่าของแม่ทิพ โดยเมื่อแม่ทิพเห็นอุมารังษีก็ตรงเข้าทำร้ายบีบคอทันที อุมารังษีกลัวมากแต่ก็พยายามช่วยเหลือตัวเอง จนภะรตที่ตามมาช่วยไว้ได้ทัน พร้อมย้ำให้อุมารังษีเลิกสงสัยในทุกเรื่อง

ขณะเดียวกัน หม่อมอรที่กำลังโศกเศร้าเรื่องอุมารังษีหนีออกจากบ้านไป พระองค์เจ้ารวิศักดิ์ เทวัญ ก็มาขอเข้าพบ เพราะพงษ์อิศราซึ่งเป็นรุ่นน้องที่สนิทครั้งอยู่อังกฤษ ฝากเงินกับจดหมายมากับรวิศักดิ์เพื่อให้มาคืนหม่อมอร พลันรวิศักดิ์ได้เห็นรูปอุมารังษีตอนอายุ 16 ก็หลงรักทันที

เช้าตรู่วันหนึ่งอุมารังษีขี่ม้าไปจนถึง ไร่สองพี่น้อง และได้พบศุลีมาส เจ้าของไร่ ศุลีมาสเผลอเรียกบ้านของภะรตว่า ปราสาทมืด อุมารังษีหัวเราะ ทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอ จนได้เวลาอุมารังษีขอตัวกลับ สวนกับวิษณุ พี่ชายศุลีมาส โดยเธอรีบเล่าเรื่องที่อุมา ภรรยาของภะรตขี่ม้ามาที่ไร่ให้ฟัง เมื่อได้เวลาอาหารกัญญามองอุมารังษีด้วยสายตาตำหนิ และป้าแช่มเข้ามาต่อว่าเรื่องอุมารังษีมาทานอาหารเช้าสาย อุมารังษีต่อปากต่อคำอย่างไม่เกรงกลัว ป้าแช่มโมโหขู่ว่าครูอุมารู้จักนังแช่มน้อยไป

ตกกลางคืน อุมารังษีนอนไม่หลับนึกน้อยใจในโชคชะตา ที่เจ้าผู้สูงศักดิ์อย่างเธอ ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ จิตใจที่ว้าวุ่นทำให้เธอฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าโศกเศร้า ถูกโซ่ตรวนล่ามข้อเท้า ยื่นมือขอความช่วยเหลือจากเธอ หากพออุมารังษีสะดุ้งตื่นก็พบป้าแช่ม กำลังแอบเข้ามาในห้องเธอ ทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้าย ฉับพลันอุมารังษีลุกพรวด ป้าแช่มตกใจ รีบแก้ตัวว่ามาตรวจดูความเรียบร้อยแล้วรีบออกไป อุมารังษีรู้ดีว่าป้าแช่มกำลังคิดร้ายกับเธอแน่ จึงขอพรให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงที่มาเข้าฝัน ปกป้องคุ้มครองเธอ

เช้าวันต่อมา อุมารังษีตื้นตันในความอารีของภะรต ที่สั่งชุดขี่ม้าจากรุงเทพฯ มาให้เธอ จึงใส่ขี่ม้าไปเที่ยวที่ไร่สองพี่น้อง และได้พบกับวิษณุ ทั้งสามคุยกันอย่างสนุกสนาน จนใกล้เวลาอาหารเช้า อุมารังษีรีบขอตัวกลับ ซึ่งสวนกับพระองค์เจ้ารวิศักดิ์และแม่นุ่ม ที่มาพักที่ไร่ของวิษณุ โดยวิษณุเล่าเรื่องครูอุมาให้ทั้งคู่ทราบ แม่นุ่มแอบสงสัยว่าอุมาคนนี้เป็นคนเดียวกับท่าหญิงอุมารังษี

เมื่อได้พบกันสองพี่น้องแนะนำพระองศ์ชายและแม่นุ่มให้รู้จักอุมา อุมารังษีไหว้พระองค์ชาย แต่เพียงยิ้มให้แม่นุ่มเท่านั้น พระองศ์ชายเห็นอุมาก็คิดว่าคล้ายท่านหญิงอุมารังษีในรูปมาก แต่แม่นุ่มมั่นใจว่าใช่แน่ จากนั้นศุลีมาศก็ชวนทั้งหมดไปเที่ยวลำธารหลังไร่ จากการพูดคุยกัน ทำให้ได้รู้ความจริงว่าอุมาไม่ได้เป็นภรรยาภะรต หากเป็นครูของคุณแจ๋วน้องสาวภะรต เช่นนั้นแล้วแม่นุ่มจึงลอบสังเกตุเห็นพระองค์ชายท่าทางปกติ แต่วิษณุแอบลอบถอนใจ มองอุมาด้วยสายตารุ่งโรจน์

อุมารังษีกลับถึงปราสาทในตอนเย็น ก็ได้รับคำสั่งจากภะรต ให้ไปส่งเขายังสถานีรถไฟ ซึ่งภะรตจะเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพฯ กัญญาเห็นเช่นนั้นก็เกิดความริษยา พอถึงสถานีรถไฟภะรตสั่งอุมาอย่างเป็นห่วงให้ดูแลตีวเองดีๆ พกปืนติดตัวตลอดเวลา ก่อนขึ้นรถยังหันมากำชับอุมาไม่ให้ลืมล็อคประตู

ที่กรุงเทพฯ ภะรตไปงานเต้นรำกับวาสิณ วาสิณเห็นภะรตเบื่อๆ จึงหาเพื่อนคุยมาให้ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อพิมพ์ทิพ เมื่อภะรตเห็นหน้าเธอก็ตะลึง เพราะพิมพ์ทิพหน้าตาคล้ายคุณแจ๋วมาก ขณะเดียวกันอุมารังษีนอนไม่หลับ ออกไปเดินเล่นที่เฉลียง ทันใดก็พบกับชายลึกลับคนหนึ่ง ที่ปีนขึ้นมา ชายคนนั้นเห็นอุมารังษีก็ท่าทางตกใจเหมือนเห็นผี แล้วเรียกชื่อประวิญ อุมารังษีตกใจมากหยิบปืนขึ้นมาขู่ ชายลึกลับปัดปืนหล่นแล้วหนีไปได้

ภะรตกลับมาจากกรุงเทพฯ และรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น รีบมาถามอุมาเรื่องชายลึกลับ และว่าเคราะห์ดีเหลือเกินที่เธอปลอดภัย แล้วบอกว่าถ้าชายคนนั้นมาเจอเขา เรื่องทุกอย่างคงจบลงเสียที อุมารังษีสงสัยเรื่องราวความลับของปราสาทมากขึ้น

อุมารังษีได้รับจดหมายจากรวิศักดิ์ ใจความพระองค์ชายทรงทราบว่าเธอคือ ท่านหญิงอุมารังษี รวิศักดิ์บอกว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและพร้อมจะช่วงเหลืออุมารังษีทุกเรื่อง ขณะเดียวกันภะรตไปรักษาคนไข้ที่เชิงเขา จนเย็นก็ยังไม่กลับ อุมารังษีเป็นห่วงภะรตมาก เพราะฝนทำท่าจะตกหนัก สักพักนายชดขี่ม้ากลับมาคนเดียวและบอกทุกคนว่าภะรตถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่กลางป่า ให้ตนมาเอาเครื่องมือผ่าตัด

อุมารังษีเป็นห่วงภะรตจึงขอตามนายชดไปด้วย ระหว่างการเดินทางกลางสายฝน นายชดลอบทำร้ายอุมารังษีจนตกจากหลังม้า อุมารังษียิงสู้แต่พลาดถูกนายชดจับมัด ขณะเดียวกันภะรตเจอม้าที่อุมารังษีใช้ขี่ วิ่งวนเวียนอยู่ในป่า รู้ทันทีว่าเกิดเรื่องขึ้น จึงรีบตามหาและช่วยอุมารังษีไว้ได้ทัน แต่นายชดหนีไปได้ ส่วนภะรตติดฝนอยู่กับอุมารังษีกลางป่า อุมารังษีเป็นไข้และเพ้อจนภะรตรู้ว่าเธอคือหม่อมเจ้าหญิงอุมารังษี

อุมารังษีฟื้นขึ้นมาพบว่าภะรตนั่งเฝ้าเธอยู่ อุมารังษีสลบไปสองคืนหนึ่งวัน ขณะเดียวกันป้าแช่มให้นายชดหนีไปกรุงเทพฯ แต่นายชดกลับวนเวียนอยู่ที่เดิม วันหนึ่งป้าแช่มเข้ามาพูดหวังดีกับอุมารังษีว่าภะรตไม่ใช่คนดี เป็นผู้ร้ายฆ่าคน แต่ที่เธอต้องทนเพราะคุณกัญญาเจ้านายของเธอรักอยู่กับภะรต ป้าแช่มเกลี้ยกล่อมให้อุมารังษีไปจากที่นี่ อุมารังษีสับสันมาก คืนนั้นกัญญาเข้ามาร้องไห้และโผเข้ากอดภะรต อุมารังษีออกมาเดินเล่นและเห็นว่าภะรตกำลังกอดอยู่กับกัญญา อุมารังษีเสียใจ ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไปจากปราสาทมืด

รวิศักดิ์ได้รับจดหมายจากวิษณุ ที่เขียนมาบอกว่าคุณอุมาลงไปทำงานเป็นพยาบาลให้คุณเทพ ลุงของจักราที่ จ.นราธิวาส แม่นุ่มเดาว่าอุมารังษีอาจชอบภะรตก็ได้ รวิศักดิ์อึ้งไปทันที รวิศักดิ์ วิษณุ และวาสิณมาล่องเรือเที่ยวกับพวกหม่อมอร บนเรือวิษณุได้เจอกับพิมพ์ทิพ หลังจากพูดคุย จึงได้รู้ว่าพิมพ์ทิพคือน้องสาว (ลูกพี่ลูกน้อง) ของจักรา วิษณุท่าทางสนใจพิมพ์ทิพมาก แต่พอเห็นรวิศักดิ์แอบมองอยู่ วิษณุก็หาเรื่องคุยว่าทำไมหม่อมอรหน้าคล้ายกับคุณอุมา รวิศักดิ์เฉลยความจริงให้วิษณุรู้ว่า ครูอุมาคือหม่อมเจ้าหญิงอุมารังษี ธิดาของหม่อมอร

ที่เชียงใหม่ วิษณุ ศุลีมาส วาสิณและพิมพ์ทิพนั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ทั้งหมดพบกับป้าแช่ม กัญญาและนายมั่น ซึ่งพอฝ่ายหลังเห็นพิมพ์ทิพย์ก็มีท่าทางตกใจ ระหว่างนั่งรถกลับปราสาท ทั้งสามพูดเรื่องพิมพ์ทิพย์ที่หน้าตาคล้ายคุณแจ๋ว นายมั่นเอ่ยว่าพิมพ์ทิพอาจเป็นลูกแม่ทิพอีกคนก็ได้

ศุลีมาสทราบเรื่องครูอุมาคือ หม่อมเจ้าหญิงอุมารังษี ก็ตกใจ วิษณุบีบมือน้องสาวอย่างปลอบโยน เพราะกลัวน้องสาวเสียใจเรื่องพระองค์ชาย ซึ่งตัววิษณุเองต้องหลีกทางเช่นกัน เพราะไม่อาจหมายปองของรักของเจ้านายได้ หากศุลีมาสกลับทำตัวปกติ แจ่มใจปฏิบัติกับรวิศักดิ์ดังเดิม

นายชดมาเป็นคนงานที่ไร่สองพี่น้อง โดยวิษณุไม่รู้ว่านายชดหนีคดีมา วันหนึ่งนายชดปวดท้องหนัก วิษณุตามภะรตมาดูอาการ นายชดตกใจมาก ขณะผ่าตัดนายชดเพ้อถึงเรื่อง ประวิญ คุณท่านรักคุณอุมา คุณอุมาอยู่ไม่ได้ คำเพ้อของนายชดอยู่ในสายตาของทุกคน จนผ่าตัดปลอดภัยเสร็จ วาสิณก็อาสาไปส่งภะรตที่บ้าน ระหว่างคุยในรถ วาสิณบอกภะรตว่าอุมารังษีอยู่ จ.นราธิวาส ภะรตอึ้งไป

วันต่อมา วาสิณไปหาภะรตที่โรงพยาบาล ในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้น วาสิณกวาดสายตาไปเห็นราชิต จ้องมองภะรตอย่างไม่ละสายตา วาสิณแอบสะกดรอยตามราชิตไปจนถึงกระท่อมเล็กๆ ในป่ารกแห่งหนึ่ง

ที่ปราสาท ป้าแช่มวางแผนจะให้กัญญาเข้าไปนอนกับภะรต แต่ถูกคุณแจ๋วขวางไว้และพยายามดึงพี่ชายให้ออกห่างป้าแช่มกับกัญญาตลอดเวลา ทำให้ป้าแช่มเริ่มคิดว่าคุณแจ๋วเป็นตัวปัญหา ป้าแช่มเป่าหูแม่ทิพว่าภะรตจะส่งคุณแจ๋วไปอยู่สถานเด็กพิการที่กรุงเทพฯ เพราะเบื่อเป็นภาระ และคิดจะแต่งงานกับผู้หญิง ทำให้แม่ทิพแอบมาอุ้มคุณแจ๋วไป

ภะรตออกตามหาคุณแจ๋วกับแม่ทิพไปจนถึงหน้าผา เป็นจังหวะที่แม่ทิพกำลังจะตกสู่เบื้องล่าง ภะรตกระโดดคว้าตัวคุณแจ๋วได้ทัน คุณแจ๋วช็อคกับภาพแม่ทิพตายต่อหน้า ทำให้ไม่ได้สติอยู่หลายวัน ภะรตนั่งเฝ้าน้องไม่ห่าง ถึงขนาดไม่ยอมกินไม่ยอมนอน จนแทบจะป่วยไปอีกคน

จ.นราธิวาส ภะรตมาพร้อมหมอดุสิตเพื่อดูอาการลุงเทพ ลุงเทพขอคุยกับภะรตตามลำพัง และฝากฝังคุณแจ๋วกับพิมพ์ทิพ ทำให้ภะรตรู้ว่ามีน้องสาวอีกคน ไม่นานลุงเทพก็สิ้นใจ จากนั้นภะรตขอร้องให้อุมารังษีไปหาคุณแจ๋วกับตน โดยส่งจดหมายจากคุณแจ๋วให้อุมารังษีอ่าน แจ๋วพบครูอุมาแล้ว คุณพี่เอาของแจ๋วให้คุณอุมาให้หมด แจ๋วรักคุณอุมากับคุณพี่ อุมารังษีคิดถึงคุณแจ๋วด้วย จึงตัดสินใจกลับปราสาททันที

ระหว่างแวะพักโรงแรมที่ภะรตและอุมารังษีเดินทางมาด้วยกัน ทั้งคู่มีโอกาสพูดคุยกัน แต่ด้วยทิฐิบวกกับความหึงหวง ทำให้ทั้งคู่ไม่เข้าใจกันเสียที หากพอถึงปราสาท คุณแจ๋วได้เห็นหน้าครูอุมาของเธออีกครั้ง ก็ยิ้มและสิ้นใจอย่างสงบ คุณแจ๋วจากไป ทิ้งเรื่องราวความรักของ ภะรต และ อุมารังษี ที่สุดคาดเดาว่าจะจบลงรูปแบบใด และอยากรู้ปริศนาแห่งปราสาท ติดตามรับชม ละครปราสาทมืดได้ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ไทยทีวีสีช่อง 3 เริ่มตอนแรกศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

เรื่องย่อละคร กุหลาบซ่อนหนาม

เรื่องย่อละครกุหลาบซ่อนหนาม,เรื่องย่อกุหลาบซ่อนหนาม,ละครกุหลาบซ่อนหนาม,กุหลาบซ่อนหนาม,ละครเรื่องกุหลาบซ่อนหนาม

กุหลาบซ่อนหนาม

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

บทประพันธ์ : บุษยมาส บทโทรทัศน์ : “สนุกคิด-สนิทเขียน” กำกับการแสดง : ผิน เกรียงไกรสกุล ดำเนินงานสร้าง : บริษัท เกโนไก จำกัด นำแสดงโดย : ธนา สุทธิกมล, วรเวช ดานุวงศ์, อิศริยา สายสนั่น, ดนัย จารุจินดา, เพชรดา เทียมเพ็ชร, โชติมา นวคุณากร

เรื่องย่อละคร กุหลาบซ่อนหนาม ไทยทีวีสีช่อง 3

พารณ (แดน วรเวช) ชายหนุ่มผู้รักอิสระ หนีออกจากบ้านเพราะถูก ปกรณ์ (หนุ่ม สันติสุข) พ่อของเขาขัดขวางเรื่องความรักกับ ปานนภา (โบว์ โชติมา) ครูอาสาแสนสวย ด้วยเหตุผลเรื่องความ แตกต่างเรื่องฐานะ พารณมาใช้ชีวิตอยู่กับปานนภาที่แม่ฮ่องสอน ปกรณ์วางแผนกับ ภูรินทร์(ออย ธนา) พี่ชายของพารณหลอกให้พารณเข้าพิธีหมั้นกับรุจิรา (แพง พรรณชนิดา) โดยยื่นเงื่อนไขว่าถ้าพารณยอมหมั้นกับ รุจิรา เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรักของพารณกับปานนภาอีกเลย ปานนภาช็อคเมื่อเห็นภาพพารณที่กำลังบรรจงสวมแหวนให้กับรุจิรา เมื่อพารณหันไปเห็นคนรักที่กำลังยืนน้ำตานองหน้าจะเข้าไปอธิบายปานนภาแต่เธอก็วิ่งเตลิดออกไปทันที แต่ด้วยความรีบร้อนทำให้พารณประสบอุบัติเหตุรถชนจนกลายเป็นอัมพาตและความจำเสื่อม

ปานนภาเสียใจมากที่ถูกพารณหลอก จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมลูกในท้อง ข่าวการตายของปานนภาถึงหู ปาลิไลยก์(เอ๊ะ อิสริยา สายสนั่น) พี่สาวคนเดียวของเธอทำให้ปาลิไลยก์เสียใจแทบเป็นบ้า แต่ที่หนักกว่านั้นก็คือ ปราชญ์(ต้น จักกฤษณ์) ผู้เป็นพ่อที่ตกใจจนช็อคสลบไป พอฟื้นขึ้นมาก็มีอาการซึมเศร้าไม่ยอมพูดจาอะไรกับใครอีกเลย ปาลิไลยก์เห็นจดหมายลาตายของปานนภาที่เขียนเรื่องที่ถูกพารณหลอกเธอทั้งที่มีคนรักอยู่แล้ว ยิ่งทำให้ปาลิไลยก์แค้นพารณมากเมื่อปาลิไลยก์ได้รู้จาก หนูนา(โอ๋ เพชรลดา) เพื่อนสนิทว่าพารณประสบอุบัติเหตุ กำลังจะย้ายกลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยมีหนูนาตามไปเป็นพยาบาลประจำปาลิไลยก์จึงปลอมตัวเข้าไปเป็นพยาบาลแทนหนูนาเพื่อที่จะแก้แค้นพารณ และเธอจะทำให้พารณฟื้นเป็นปกติเพื่อมารับความจริงที่เจ็บปวดก่อนที่จะมอบบทเรียนใหม่จากการผิดหวังในความรักให้กับเขาเหมือนที่น้องสาวของเธอเคยได้รับ

ที่บ้านโภควินทร์ ปาลิไลยก์ก็ได้พบกับภูรินทร์ ภูรินทร์จำได้ว่าเคยพบปาลิไลยก์มาก่อน เขาจึงไม่เชื่อว่าปาลิไลยก์จะเป็นพยาบาลจริง ปกรณ์มักจะแสดงความห่วงใยพารณเป็นพิเศษแต่ทำกับภูรินทร์ราวกับว่าไม่ใช่ลูก และทั้งสองมักจะมีปากเสียงกันบ่อย ๆ ซ้ำร้ายยังแอบเห็นปกรณ์แอบมีสัมพันธ์กับพิมพา (บุ๋ม ปนัดดา) หญิงสาวที่ทำหน้าที่แม่บ้านและเป็นที่รองรับอารมณ์ของปกรณ์อยู่เสมอ ปาลิไลยก์ดูแลใส่ใจให้กำลังใจ จนพารณหวั่นไหวและตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้น แต่ก็ยังไม่วายถูกรุจิราคู่หมั้นเก่ากลับมารังควาน ฝ่ายภูรินทร์เมื่ได้ใกล้ชิดกับปาลิไลยก์ก็เริ่มหวั่นไหว และแอบรักปาลิไลยก์อย่างเงียบ ๆ แต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้

วันที่ไปเที่ยวต่างจัดหวัด ปาลิไลยก์สร้างสถานการณ์ว่าพารณลวนลามเธอ จนพารณยอมหมั้นกับเธอ ปาลิไลยก์เข้ามาอยู่ในบ้านโภควินท์ในฐานะคู่หมั้นของพารณ แต่ก็ยังไม่วายเกิดปัญหาเมื่อ ธันว์(กิก ดนัย) สถาปนิกแฟนหนุ่ม ปาลิไลยก์ตั้งแต่สมัยเรียน ที่มาดูแลเรื่องต่อเติมบ้านโภควินท์ เมื่อธันว์รู้เรื่องทั้งหมดก็หึงและไม่ยอมให้ปาลิไลยก์ทำตามแผนของเธอทุกครั้งที่ธันว์มาทำงานที่บ้านก็ได้คุยกับปาลิไลยก์ จนภูรินทร์คิดว่าปาลิไลยก์แอบนอกใจพารณรุจิราเห็นว่าจับพารณไม่ได้ จึงเบนเข็มไปหาภูรินทร์แทน ซึ่งเข้าทางปกรณ์จึงบังคับให้ภูรินทร์คอยเอาใจรุจิรา ซึ่งความสัมพันธ์นี้ทำให้ปาลิไลยก์เริ่มรู้สึกว่าตนเองรู้สึกยังไงกับภูรินทร์

พารณเริ่มสงสัยเรื่องภูรินทร์ จนอยากรู้ว่าก่อนที่ตนเองจะความจำเสื่อม ปาลิไลยก์ได้โอกาสรีบฟื้นความจำพารณเกี่ยวกับปานนภา สองพี่น้องมีปากเสียงกันอย่างหนัก จนพารณเกิดอุบัติเหตุความจำกลับคืนมาอีกครั้ง พารณจำปานนภาได้และเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมาก เข้ามาโวยวายและพาลโกรธภูรินทร์กับปกรณ์ ความสัมพันธ์ในบ้านจึงเลยร้ายลงไปอีก

แม้พารณจะจำเรื่องของปานนภาได้ แต่ไม่รู้ว่าปาลิไลยก์เป็นพี่สาวปานนภา ปาลิไลยก์ก็รู้สึกผิดอย่างรุนแรง เมื่อรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะปกรณ์กับภูรินทร์ ทางฝ่ายรุจิราคิดแผนใส่ร้ายปาลิไลยก์กับธันว์เพื่อให้ทะเลาะกับพารณ แต่ภูรินทร์รู้แผนรุจิราจึงต่อว่ารุจิราและตามไปหาปาลิไลยก์ทำให้รับรู้ความจริงว่าปาลิไลยก์เป็นพี่สาวของปานนภาปลอมตัวมาเพื่อแก้แค้นตนเองและปกรณ์ภูรินทร์โกรธมากจับตัวปาลิไลยก์ไปขังที่บ้านพักตากอากาศ บอกจะทำให้ปาลิไลยก์เจ็บอย่างที่เคยทำกับพารณไว้ ปาลิไลยก์พยายามหนีและด่าว่าจี้ใจดำภูรินทร์สารพัด ทำให้ภูรินทร์โกรธเผลอตัวปล้ำปาลิไลยก์

รุจิราด้วยความแค้นภูรินทร์และปาลิไลยก์มาก จึงโทรศัพท์เรียกปกรณ์และพารณตามมาให้เห็นกับตา ปกรณ์และพารณด่าว่าภูรินทร์อย่างรุนแรกง จนภูรินทร์ต้องบอกความจริงว่า ที่เขาทำปเพราะความแค้นที่ปาลิไลยก์ปลอตัวมาหลอกทุกคน แท้จริงแล้วปาลิไลยก์เป็นพี่สาวของปานนภา พารณถึงกับช็อคกับสิ่งที่ได้ยิน แต่ที่หนักไปกว่านั้น ก็คือปกรณ์ปกรณ์ตัดสินใจไปหาปราชญ์ที่บ้านเพื่อเคลียร์เรื่องคาใจทั้งหมด ปกรณ์เห็นสภาพของปราชญ์ก็ยิ่งรู้สึกผิดหวัง จนปกรณ์ยอมบอกว่าเขาสงสัยมาตลอดว่าภูรินทร์ไม่ใช่ลูกเขา ภูรินทร์ช็อคและถามว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็นลูกใคร ปกรณ์จึงยอมบอกเหตุผลที่ไม่ยอมให้พารณแต่งานกับปานนภาก็เพราะปานนภาเป็นลูกของศัตรูหัวใจอย่างปราชญ์ แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์เดียวกันจะมาเกิดกับภูรินทร์และปาลิไลยก์อีกครั้ง

พารณสับสบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อผู้หญิงทั้งสองคนที่เขารักเป็นพี่น้องกัน ปาลิไลยก์ก็เสียใจมากจนคิดฆ่าตัวตายตามปานนภา แต่พารณตามไปช่วยไว้ทัน และเหตุการณ์นี้ทำให้ปราชญ์ตกใจจนหลุดพูดออกมาได้ ปกรณ์และปราชญ์จึงได้พูดคุยกันถึงความสัมพันธ์ในอดีตที่ฝังใจปกรณ์มาตลอดในคืนวันฝนตก หลังจากที่ปกรณ์แต่งงานกับญาดาแล้ว ปกรณ์ ปราชญ์และ ญาดาไปเที่ยวในป่าด้วยกัน ปกรณ์เกิดมีปากเสียงกับญาดาเพราะความหึงปราชญ์ ทำให้ญาดาหนีเข้าไปในป่า ปราชญ์ตามไปช่วยไว้ได้ ตอนเช้าปกรณ์มาเห็นปราชญ์กับญาดาอยู่ด้วยกัน ปราชญ์พยายามอธิบายแต่ปกรณ์ไม่เชื่อ เมื่อญาดาตั้งท้องภูรินทร์ปกรณ์ก็ปักใจเชื่อว่าภูรินทร์เป็นลูกของปราชญ์ ปราชญ์รู้ดีว่าญาดารักปกรณ์เพียงคนเดียว ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดทรยศเพื่อน

ปกรณ์รู้สึกโลงใจเพราะกรงที่ขังใจเขามาตลอดเวลาได้ถูกปล่อยสักทีด้วยคำยืนยันของเพื่อนสนิทระหว่างที่ทุกคนตามหาภูรินทร์ ปาลิไลยก์แสดงความห่วงใยภูรินทร์อย่างเห็นได้ชัด พารณเริ่มรู้สึกว่าคนที่ปาลิไลยก์รักไม่ใช่เขา พารณได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ และช่วยตามหาภูรินทร์จนเจอ พารณจึงเป็นพ่อสื่อให้ภูรินทร์กับปาลิไลยก์ได้เปิเผยความรู้สึกต่อกัน ทางฝ่ายรุจิราเองก็แค้นที่ปาลิไลยก์ทำให้ทุกอย่างในชีวิตเธอพังหมด ขณะที่รุจิรากำลังจะยิงปาลิไลยก์ พารณตัดสินใจกระโดดรับกระสุนแทน

เรื่องราวของ กุหลาบซ่อนหนามจะเป็นอย่างไร ภูรินทร์ จะช่วย พารณ ชดใช้ปาบที่ไม่ได้ก่อไว้อย่างไร ความแค้นที่ซ่อนไว้ภายในของ ปาลิไลยก์ จะถูกลบล้างได้ด้วยความรัก ที่บริสุทธิ์หรือไม่ ติตตามชมได้ทางไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท. เร็ว ๆ นี้

เรื่องย่อละครไฟรักอสูร

แก้ว (ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์) ชาวประมงหนุ่มแสนดีมีเมียปากร้ายใจแคบชื่อหวาน (สุนิสา เจทท์ )
แก้วรักครอบครัวเล็กๆ อันประกอบด้วยเมียร้ายและลูกสาวที่น่ารักของเขามาก แต่แล้วครอบครัวแสนสุขก็พังทลายลง….

แก้วพาหวานไปกรุงเทพฯ ขณะที่รถจอดพัก หวานตระเวนซื้อข้าวของเครื่องประดับ จนเดินพลัดหลงกับแก้ว แก้วเดินตามหาหวานอย่างเป็นห่วง จนไม่ทันระวังถูกรถยนต์ชนทำให้บาดเจ็บ เจ้าของรถเป็นหนุ่มหล่อท่าทางร่ำรวยชื่อ วิฑูรย์ (วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย) พาสองผัวเมียไปพักรักษาตัวที่บ้านในกรุงเทพฯ วิฑูรย์พอใจในความสวยของหวานจึงพาหวานออกเที่ยวชมแสงสีของกรุงเทพฯ

คืนหนึ่งแก้วเจอหวานนอนอยู่กับวิฑูรย์ จากนั้นแก้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคน กินเหล้าเมาไม่สนใจกุ้งนาง วันหนึ่งแก้วเจอหวานกำลังเข้าพิธีแต่งงาน แก้วจึงไปชิงตัวเจ้าสาวกลับมายังเกาะปั้นดาว ส่วนเจ้าสาวแม้จะบอกว่าชื่อ ตวงพร (สุนิสา เจทท์) พร้อมกับปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่หวาน และไม่เคยรู้จักแก้วมาก่อน แต่แก้วก็ไม่ฟังเอาแต่ตบตีและล่ามโซ่เธอไว้ในบ้านอย่างน่าเวทนา ตวงพรจำยอมให้แก้วทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะจะหนีไปกี่ครั้ง ก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านเลย

วัฒนา (หยวน นิธิชัย) คู่รักของตวงพร จ้างตำรวจมือดี สารวัตรพงษ์เทพ สืบเรื่องนี้ ส่วนตวงพร สิ้นหวังที่จะหนี จึงหันมาทำดีกับแก้วเพื่อให้แก้วเห็นใจ แก้วปล่อยเธอเป็นอิสระ แก้วกลับมาเป็นไอ้แก้วคนเดิม

แต่ฝันร้ายของแก้วมาถึงเร็วเกิดคาด เมื่อสารวัตร์พงษ์เทพ ซึ่งทำงานให้วิฑูรย์สืบรู้ว่า ตวงพรเป็นฝาแฝดกับหวาน เขาจึงคิดจะนำตัวตวงพรมาขายให้กับนายวิฑูรย์ เป็นโสเภณีชั้นสูงเหมือนกับหวาน แต่โชคดีที่แก้วมาช่วยไว้ได้ทัน และได้พบความจริงว่า ตวงพรเป็นน้องฝาแฝดของหวาน แก้วจึงกลับมาอยู่กับความทุกข์อีกครั้ง ส่วนตวงพรได้กลับบ้านแต่ก็ซึมเศร้า และไม่ยอมย้ายไปอยู่กับวัฒนา

สารวัตรพงษ์ แค้นนายวิฑูรย์ จึงวางแผนดักทำร้าย หวานเห็น สารวัตรพงษ์ ยิง นายวิฑูรย์ ต่อหน้าทำให้ตกใจวิ่งหนีข้ามถนนจึงถูกรถชน ตวงพรมีโอกาสได้พบหน้าพี่สาวในนาทีสุดท้าย หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายผ่านไป วัฒนาบีบบังคับให้ตวงพรไปพักผ่อนต่างประเทศ รอจนกว่าข่าวลือต่างๆ จะซาลง……….ความรักของแก้วและตวงพร จะลงเอยเช่นไร อย่าลืมติดตาม…. ไฟรักอสูร ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. นี้เป็นต้นไป

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

เรื่องย่อละครเชลยศักดิ์

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

เชลยศักดิ์ บทประพันธ์ของ ดวงดาว (หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร) ม. จ.ไตรศักดิ์ สันตติวงศ์ เสด็จพ่อของอลิสา (แอน ทองประสม) และอดิศักดิ์ แต่ก่อนที่จะจากได้ฝากฝังความแค้น

ระหว่าง ตระกูลอัศวราช กับสันตติวงศ์ ให้สองพี่น้องช่วยแก้แค้น สานต่อให้สมใจบรรพบุรุษ สงครามโลกยุติลง เสรีไทยกลายเป็นวีรบุรุษของไทยทั้งมวล โยธิน อัศวราช(โฬม พัชฏะ นามปาน) กลับบ้านมาพร้อมด้วยภิรมยา สาวคู่รัก พระยาสวามิภักดิ์ราช กลุ้มใจกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และการค้าย่ำแย่ อดิศักดิ์เลยคิดแก้แค้นแทนพ่อ สวมรอยฉวยโอกาสหวังแก้แค้นให้สาสมจน กระทั่งพระยาสวามิภักดิ์ เสียที ชีวิตของโยธินเลยหักเห เพราะต้องตกเป็นเชลยของอดิศักดิ์หนึ่งปีเต็มๆ โยธิน เลยกลายเป็นคนละคน ท่ามกลางความพอใจของสองพีน้องเป็นอันมาก ชีวิตที่ขมขื่นที่ม่อนผาหลวง ของโยธินที่ดำเนินไปแต่ละวัน จนกระทั่งได้รู้จักกับอานนท์ ซึ่งเป็นญาติห่างๆ กับอลิสาและอดิศักดิ์ แต่โยธินพยายามปกปิดฐานะตัวเอง ยิ่งปิดเท่าไร อดิศักดิ์ก็ยิ่งต้องการเปิดเผยให้มากเท่านั้น อดิศักดิ์ให้โยธินเแป็นครูให้กับอานนท์ ด้วย แผนการอันแยบยล
โยธินพยายามเร่งวันเร่งคืน เพื่อให้ครบหนึ่งปีเต็ม และยิ่งสาแก่ใจอดิศักดิ์และอลิสามาก เพราะต้องการให้โยธินมารับรู้บารมีและอำนาจของตนด้วย โยธินหนีไให้ไกลแสน แต่ก็ ไปไหนไม่ได้

โยธินเขียนจดหมายไปหาพ่อ แต่จดหมายถูกอดิศักดิ์กักเอาไว้ เจ้าแสนไทยมาเยี่ยมอดิศักดิ์ และอลิสาให้การต้อนรับแสนไทยแทบอกหัก เพราะอลิสาเธอเปิดเผยความรู้สึกพิเศษที่มีต่อ ขวัญฟ้า แสนไทย ได้รู้จักกับโยธินในฐานะครูของอานนท์ แสนไทยลากลับนครฝาง อลิสาจัดงานใหญ่ ซึ่งจัดเป็นประจำปี คนงานถูกฟ้าลั่นเล่นงานเอาบาดเจ็บ แต่โยธินช่วยเอาไว้ และปราบพยศฟ้าลั่นได้อย่างสวยงามทำให้ทุกคนชื่นชม อลิสา แกล้งให้โยธินไปรับของที่เมืองฝาง และกลับมาให้ทันภายในวันนั้น โยธินเดินทางด้วยความลำบากแต่ก็ พยายามฟันฝ่าอุปสรรคไม่ยอมแพ้แสนไทยพา ท่านรัฐมนตรี และคุณหญิงศรีสะอาด โยธินกลับมาไม่ทันเกิดวิตกกังวลใจ อลิสาขัดใจที่อานนท์ชี่นชมโยธิน จึงแกล้งใช้ให้ไปเมืองฝางใหม่และกลับให้ทัน โยธินพบกับสีโบ กลางทางขณะกำลังไล่จับคนขโมยแหวน โยธินเสียใจมากที่โดนอลิสากลั่นแกล้ง และรู้ว่าภิรมยาคนรักเดินทางมาถึงที่นี่ ด้วยความเสียใจจึงล้มป่วย อานนท์เสียใจแทนโยธิน

มโนธรรมเกิดขึ้นในใจของอลิสา แต่พอดีขวัญฟ้าเดินทางมาถึงก็เลยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด สีโบกลับม่อนผาหลวง และดีใจที่รู้ว่าขวัญฟ้ามาถึงม่อนผาหวงแล้ว โยธินไม่สบายมากอดิศักดิ์ยิ่งแกล้งให้โยธินเหนื่อย โดยทำเป็นชวนไปเดินป่ากับพวกชาวคณะแต่โยธินขอตัว แต่อดิศักดิ์ก็ยังแกล้งต่อไป โดยมอบหมายงานให้ทำจนโยธินล้มฟุบคาโต๊ะ ภิรมยา เกิดพึงพอใจขวัญฟ้าและอยากเอาชนะอลิสาด้วย ภิรมยารู้ว่าอลิสารักอยู่กับขวัญฟ้า แต่ก็ อยากเอาชนะตามสันดานลึกๆ

บังเอิญขวัญฟ้า พบกับสีโบ ซึ่งเป็นเมียเก่าขวัญฟ้า สีโบยิ่งแค้นหนัก เมื่อขวัญฟ้าบอกว่าจะแต่งงานกับอลิสา แต่อลิสาใจคอไม่ดี เพราะในใจลึกๆ ก็นึกเป็นห่วงโยธินอยู่เหมือนกัน โยธินไม่สบายหนักถึงกับเพ้อ ขวัญฟ้ากลัวความลับจะถูกเปิดเพย ระหว่างสีโบกับตัวเอง จึงเอาใจสีโบเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้า โยธินวางตัวไม่ถูกเมื่อเผชิญหน้ากับภิรมยา อดิศักดิ์สะใจที่ได้ทำลายหัวใจโยธินและโยธินถูกเชิญมางานเลี้ยงและต้องเต้น รำกับอลิสา ภิรมยาอยากให้โยธินไปเที่ยวด้วยแต่โยธินไม่ยอมให้มีรักสามเส้าเกิดขึ้น ภิรมยาถูกขวัญฟ้าลวนลามด้วยความเมา โยธินอุ้มอานนท์ไปมอบให้อลิสาที่ห้อง โยธินเก็บเข็มกลัดเพชรได้จึงคืนให้อลิสา อลิสาขอบคุณและมีจิตใจดีต่อโยธินเพิ่มขึ้น

ภิรมยาตัดขาดจากโยธิน เพราะรู้ฐานะที่แท้จริงของโยธินว่าอยู่ที่ม่อนผาหลวงในฐานะอะไร โยธินเสียใจมาก ข่าวร้ายจากกรุงเทพฯทำให้อลิสาตกใจมาก เพราะภิรมยาประกาศหมั้นกับขวัญฟ้า โยธินเองก็ซึมเศร้า อลิสาจัดเลี้ยงงานวันเกิดที่ม่อนผาหลวง แต่โยธินไม่ยอมไป อลิสาเสียใจและหงุดหงิดโดยไม่มีเหตุผล…..

เรื่องย่อละครน้ำตาลไหม้

เรื่องย่อละครน้ำตาลไหม้

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

ปวัน (อธิชาติ ชุมนานนท์) ได้รู้จักกับ สาธร (มนตรี เจนอักษร) หนุ่มใหญ่ที่ดูจะเป็นคนกว้างขวางในสถานที่เที่ยวกลางคืน และสาธรก็ได้ช่วยปวันไว้จากการมีเรื่องกับฝรั่งที่เมาเหล้า ปวันรู้สึกถูกชะตาจึงชวนไปดื่มต่อ สาธรเมามาก ปวันจึงพาไปพักที่บ้านตัวเอง และพาไปส่งบ้านในตอนเช้าเขาจึงรู้ว่าสาธรเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงและท่าทางภูมิฐานผิดจากที่เห็นเมื่อคืน

พาณี (ดวงใจ หทัยกาญจน์) เป็นน้องสาวของ พิมลา (อรสา พรหมประทาน) แม่ของปวัน ไม่ค่อยชอบใจสาธร พาณีเป็นคนเลี้ยงดูปวันมาตั้งแต่คลอดเพราะพิมลาร่างกายอ่อนแอ พาณีหลงรัก พนานต์ (กษมา นิสสัยพันธุ์) และได้เสียกันโดยที่พิมลาก็รู้เรื่อง หลังจากที่พิมลาตายพาณีก็อยู่กับพนานต์ จนกระทั่งเขามีผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆ และสามีของหญิงที่ไปติดพันยิงตาย

ปวันถูกส่งไปเรียนเมืองนอกเมื่อกลับมาจึงสนิทกับพาณีมาก ปวันรู้สึกถูกใจ ธุมา (ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ) สาวสวยนักออกแบบของบริษัท เขาสนใจเธอในขณะที่เธอก็พอใจเขาเช่นกัน แต่ปวันกลับไปเช็คประวัติของธุมาจึงรู้ว่าเธอแต่งงานแล้ว โดยที่สามีกำลังทำปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกา ปวันตัดสินใจถอยออกห่างจากธุมา ส่วน แจ้งหล้า (พศิน เรืองวุฒิ) ทนายความเพื่อนของปวันที่ขับรถชนรถของธุมาก็ถูกใจเธอแต่เมื่อรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วก็ตัดใจ

แต่แล้วปวันก็ตัดใจจากธุมาไม่ได้หลังจากที่เขากลับมาจากฮ่องกง จึงไปหาธุมาที่บ้านสวนและได้รู้จักกับพ่อแม่ของธุมา เธอเป็นลูกสาวคนเดียวที่มีพี่ชายเป็นลูกติดพ่อ 3 คน คือ ตั้ว (ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์) แต (นรินทร์ วุฒินันท์สันติกุล) และ ติก (กรุณพล เทียนสุวรรณ)แต่ทั้งหมดก็สนิทและรักใคร่กันมา จนสนิทกับเพื่อนๆ ของพี่ชายด้วย โดยเฉพาะ ตาว (วริษฐ์ ทิพโกมุท) เพื่อนของแต ธุมาแต่งงานกับตาวเพื่อเอาเงินสินสอดไปเป็นค่าไถ่จำนองสวนตอนที่ตั้วขับรถชนรถรับส่งนักเรียน ซึ่งความจริงแล้วตาวเป็นเกย์และที่แต่งงานกับธุมาก็เพื่อจะกลับมาเป็นผู้ชายแต่ไม่สำเร็จ

ธุมาและปวันไปดูงานที่ฮ่องกงและรู้ใจตัวเองว่ารักเธอและเธอก็รักเขาทั้งสองได้เสียกันโดยที่ปวันเป็นผู้ชายคนแรกของธุมา เพราะตาวนั้นผูกพันกับเธอแค่ทางกฎหมาย เขาแสดงออกเป็นพี่ชายที่น่านับถือและไม่เคยแตะต้องตัวเธอ เมื่อปวันพูดเรื่องตาวและการใช้ชีวิตคู่ก็จะถูกธุมาตัดบท เธอเองเริ่มรู้สึกผูกพันกับปวันมาขึ้นทุกทีและต่างประทับใจซึ่งกันและกัน ปวันไปเจอแจ้งหล้าได้รู้ว่า คุณหญิงมาลา (พิสมัย วิไลศักดิ์) มารดาของตาวร่ำรวยมาก ทำให้ทั้งคู่สงสัยในความรักที่ธุมามีต่อปวัน

ต่อมาปวันนัดพบกับสาธรเพื่อไปดื่มเหล้า สาธรได้พา ฉัตราภรณ์ หรือ เนียน (เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์) ลูกสาวคนสวยของตัวเองที่เพิ่งกลับจากสวิสเซอร์แลนด์มาด้วย ด้วยท่าทีเรียบร้อยและบริสุทธิ์อ่อนต่อโลกทำให้ปวันเอ็นดูไม่น้อย เมื่อสาธรฝากฝังเนียนให้ลองฝึกงานที่บริษัทเขาจึงไม่ปฏิเสธ จริงๆ แล้วเนียนไม่ใช่เด็กเรียบร้อย การไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้ไปเรียนแต่ติดเที่ยวเตร่ ซึ่งสาธรไม่เคยรู้เรื่องของลูกสาว เมื่อเธอเห็นธุมาและปวันรักกันมากจึงทนไม่ได้ และมุ่งมั่นที่จะแย่งปวันมาครอบครอง ส่วนปวันรักธุมามากขึ้นจนอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

ธุมาขอเวลาจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย โดยที่เธอหวังว่าตาวจะหย่าให้โดยดี แต่เรื่องกลับยากกว่าที่คิดเพราะตาวกลับมาพร้อมกับ แอ (โชคชัย บุญวรเมธี) ชายคนรัก และต้องการให้ธุมามีลูกเพื่อหวังสมบัติของคุณหญิงมาลา ด้านเนียนก็ได้บริหารเสน่ห์กับแจ้งหล้าด้วย ธุมาอ่อนเพลียจึงไปหาหมอและพบว่าตัวเองท้อง ตาวและแอยังเสนอให้เธอมีลูกอยู่เสมอเพราะต้องการเอาสมบัติของแม่มาแบ่งไปลงทุนทำธุรกิจโดยบอกว่าจะแบ่งให้ธุมาด้วย

ตาวมาพบปวันเพื่อให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับธุมา เนียนฝึกงานในบริษัทของปวันโดยเปลี่ยนแผนกไปเรื่อยๆ จึงไม่ต้องรับผิดชอบมาก จนมาถึงส่วนบริหารที่เธอมุ่งมั่นจะได้ใกล้ชิดกับปวัน และ พร้อมทรัพย์ (ปัทมา ปานทอง) ซึ่งพอใจธุมาอยู่แต่เนียนก็วางแผนจนชนะใจได้ จากนั้นเนียนก็ยังวางแผนจนชนะใจพาณีอีกด้วย ปวันและธุมาเข้าใจผิดกันเธอตัดสินใจลาออกและเดินทางไปอยู่กับติกที่ฮาวาย ปวันเดินทางไปที่หาดใหญ่เพื่อเปิดสาขาของบริษัท เนียนรู้เข้าจึงตามไป ปวันเมาหลับไปแต่เนียนก็สร้างสถานการณ์ว่าเขาขืนใจเธอและต้องรับผิดชอบ สาธรไม่ยอมและบอกว่าเนียนท้องให้ปวันรับผิดชอบ ปวันจำต้องแต่งงานกับเนียน

ส่วนธุมาเมื่ออยู่ที่ฮาวายก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ติกฟังและคิดจะทำแท้งแต่เธอก็คิดได้และเก็บลูกในท้องไว้ ต่อมาทั้งคู่ได้เดินทางกลับเมืองไทย ติกนัดพบตาวเพื่อสะสางเรื่องราวทั้งหมด ทำให้ตาวนึกถึงความหลังที่ลึกซึ้งต่อกัน และเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างติกกับแอ ตาวบอกติกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับธุมาเป็นเพียงพี่ชายกับน้องสาว และตาวก็ดีใจที่ธุมาท้องเพื่อจะได้เงินจากแม่แต่เธอขอหย่าแทนโดยไม่ขอทรัพย์สินใดๆ เลย

ส่วนชีวิตคู่ของเนียนและปวันก็เป็นไปอย่างระหองระแหง เพราะเนียนทำตัวฟุ่มเฟือยและเอาเรื่องที่ตัวเองท้องเป็นข้ออ้าง ส่วนพาณีก็ให้ท้ายร่ำไป แจ้งหล้าสงสัยพฤติกรรมของเนียนจึงแอบสืบอย่างเงียบๆ ปวันได้เจอกับ วิมาดา (ภารดี อยู่ผาสุข) ซึ่งมีนิสัยคล้ายธุมาทำให้เขากลับมีชีวิตชีวาขึ้น พาณีมาบอกปวันว่าเนียนจะฆ่าตัวตาย ปวันกลับมาง้อเนียน ส่วนธุมาก็มาเริ่มงานใหม่ที่บริษัทตกแต่งภายในของรุ่นพี่ และต่อมาเธอก็เจ็บท้องในขณะที่ทุกคนไม่อยู่บ้าน จึงตัดสินใจให้โรงพยาบาลมารับทำให้แจ้งหล้าได้พบเธอ

ปวันขอหย่ากับเนียนแต่เธอมีเงื่อนไขเป็นทรัพย์สินมากมายรวมถึงสิทธิ์ในตัวลูก แต่แล้วแจ้งหล้าก็สืบจนรู้ความจริง ตาวเริ่มเบื่อแอ แต่แอขู่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ให้คุณหญิงมาลาฟัง ตาวจึงตัดสินใจเล่าเรื่องต่างๆ ให้แม่ฟัง แจ้งหล้าเปิดเผยเรื่องของเนียนให้พาณีฟังว่าสาธรมีปัญหาเรื่องการเงินเพราะการพนัน ส่วนเนียนทำแท้งมาแล้ว 2 ครั้งและไม่สามารถมีลูกได้เพราะตัดมดลูกไปแล้ว แจ้งหล้าพาพาณีมาพบ บุ้งกี๋ ลูกของธุมากับปวัน ส่วนวิมาดาตัดสินใจไปเรียนต่อ ตาวเดินทางกลับอเมริกาไปกับติก ปวันรู้ความจริงทั้งหมดจึงไปง้อขอคืนดีกับธุมา ส่วนเธอจะยกโทษให้หรือไม่ต้องติดตามชมต่อใน ละครน้ำตาลไหม้ แพร่ภาพทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ละครน้ำตาลไหม้ เริ่มออกอากาศตอนแรก 23 กันยายน 2552